مقدمه ای بر الکترونیک قدرت

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

تمرکز روزافزون بر برقرسانی برای محیطی پاکتر، نیاز به انرژی الکتریکی را به اشکال مختلف
افزایش داده است. الکترونیک قدرت شاخه ای از مهندسی برق است که با پردازش ولتاژها و جریان
های باال برای ارائه توانی که نیازهای مختلف را پشتیبانی می کند، سروکار دارد. از لوازم الکترونیکی
خانگی گرفته تا تجهیزات در کاربردهای فضایی، این مناطق همگی به نیروی الکتریکی پایدار و
قابل اعتماد با مشخصات مورد نظر نیاز دارند. منبع تغذیه در یک شکل با استفاده از کلیدهای نیمه
هادی قدرت و مکانیسم های کنترلی به شکل دیگری پردازش می شود و یک توان تنظیم شده و
کنترل شده را تامین می کند. در حالی که منابع تغذیه با حالت سوئیچ یک کاربرد رایج الکترونیک
قدرت است که در آن چگالی توان، قابلیت اطمینان و کارایی از اهمیت باالیی برخوردار است، کنترل
موتور با برق رسانی بیشتر در سیستم های حمل و نقل هماهنگ می شود. کنترل دقیق و کارایی از
ویژگی های کلیدی برای برنامه های کنترل توان است. بنابراین مطالعه الکترونیک قدرت چند رشته
ای است و شامل فیزیک نیمه هادی ها، موتورهای الکتریکی، محرک های مکانیکی، دستگاه های
الکترومغناطیسی، سیستم های کنترل و غیره می شود.