مقدمه اى بر مکانیک مواد در نرم افزار SolidWorks

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

مکانیک مواد مطالعه تأثیرات ناشى از شرایط بارگذارى بر روى یک شى در دنیاى واقعى است. این مطالعه با در نظر گرفتن تنش، کشش، کمانش و سایر
نیروهاى داخلى سازه ها و با انجام محاسبات صورت میگیرد.
در شبیه سازى سالیدورکس، بارها را بر روى یک مدل محدود تحت شرایط محیطى از پیش تعریف شده اعمال مى کنیم و نتایج را بررسى میکنیم (بصرى و
یا در فرم داده هاى جدولى). انواع آنالیزهایى که مى توان در سالیدورکس انجام داد در ادامه آورده مى شود.
تقریبا همه ى آنالیزهایى که به طور عمومى در صنایع استفاده میشود توسط شبیه ساز سالید ورد قابل انجام است.
آنالیزا ستاتیکى
رایج ترین نوع تحلیلى است که ما انجام مى دهیم. در این تحلیل، بارهایى به جسم وارد مى شود که در اثر آن جسم تغییر شکل مى دهد و اثرات آن بارها در
سراسر جسم منتقل مى شوند. براى جذب اثر بارها، جسم نیروها و واکنش هاى داخلى را در تکیه گاه ها ایجاد مى کند تا بارهاى خارجى اعمال شده را متعادل
کند…

جهت مطالعه بیشتر لطفا مقاله را خریداری نمایید.