طراحی مدار آشکارساز س یگنال ترم یستور مبتنی بر پل وتستون برای اندازه گیری دما

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

خالصه
ترمی ستورها به دل یل پاسخ سریع، دقت باال و هزینه کم به طور گسترده در اندازه گی ری دما
استفاده می شوند. با این حال، با توجه به رابطه غ ی رخطی مقاومت و دما، نیاز به خطی سازی به
منظور طراحی ی ک مدار آشکارساز سیگنال برای اندازه گیر ی دقیق دما وجود دارد. بنابراین، این
مقاله طراحی ی ک مدار آشکارساز سیگنال ترم یستور را بر اساس پل وتستون ارائه میکند.
آزمای شی بر روی ی ک ترمیستور NTC برای به دست آوردن پاسخ مقاومت به تغییر دما ب ی ن ۲۵
درجه سانت یگراد تا ۶۵ درجه سانتیگراد انجام شد که به نوبه خود برای خطی سازی مدل استفاده
شد. پارامترهای بدست آمده از مدل خطی شده برای طراحی مدار آشکار ساز س یگنال پل وتستون
استفاده می شود. ارزیاب ی عملکرد سی ستم اندازه گ یر ی طراحی شده درجه باالیی از دقت را با تنها
۱.۱ درصد غی رخطی بودن در محدوده دما یی مشخص شده نشان داد.