شبیه سازی مواد با رسانایی حرارت ارتوتروپیک

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

در این تمرین، آنالیز حرارتی را بر روی یک ریزتراشه الکترونیکی دارای یک هیت سینک انجام می دهیم . هیت سینک یا گرماگیر
اصل نوعی مبدل حرارت ی است که حرارت تولی دی در المانهای الکترونیکی یا مکانیکی را کنترل م یکن د. هیت سینک، با جذب
حرارت و پراکنده کردن آن در سیال اطراف خود )معمولا هوا( از بالا رفتن دمای قطعه مورد نظر و آسیب رسیدن به آن جلوگیری
میکن د.
یک محفظه حاوی یک تراشه الکترونیک ی که گرم شده )در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد( و در قسمتی از یک صفحه میانی
جداکننده نصب شده است و دارای دو مسیر جریان مجزا )بالا و پایین( است. ی ک هیت سینک آلومینیومی مستقیماً بالای تراشه
در نیمه بالایی محفظه نصب شده است. یک صفحه طلایی در طرف دیگر تراشه در نیمه پایینی محفظه نصب شده است .
مسیر جریان پایین دارای هوای دمای اتاق ) ۲۰ درجه سانت یگراد( است که با سرعت ۵ متر بر ثانیه روی تراشه م ی وزد. مسیر
جریان فوقانی دارای هوای سردتر ) ۵ درجه سانتیگراد( است که با سرعت ۵ متر بر ثانیه روی هیت سینک می وزد. مواد مورد
استفاده برای ساخت تراشه و صفحه میانی دارای رسانایی ارتوتروپیک )یعنی هدایت حرارتی وابسته به جهت( هستند .
هدف از این تجزیه و تحلیل بدست آوردن توزیع دما در تراشه و صفحه میانی است.