شبیه سازی جریان داخل کانال های هوا

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

در این تمرین ما یک جریان عبوری از داخل یک کانال دارای یک صفحه متخلخل را تجزیه و تحلیل میکنیم. هنگام تعیین
شرایط مرزی ورودی ، سرعت ورودی از نوع غیر یکنواخت خواهد بود.(منظور از صفحه متخلخل صفحه ای است که
دارای حفره ها و منافذ زیاد باشد و هرچقدر حجم حفره ای بیشتر باشد تخلخل بیشتر است)
انجام این تمرین دانایی شما را در این زمینه ها تقویت میکند: ۱ -محیط متخلخل ۲ -تخلخل
یک جری ان هوا ی سرد وارد یک کانال می شود. در ورودی کانال، مشخصات سرعت تابعی از ارتفاع ورودی است و
هوا با سرعت غیر یکنواخت وارد کانال می شود. هرچه ارتفاع پایین تر باشد سرعت هوای ورودی بیشتر است.

ارتفاع کانال ۰.۱۵ متر، طول کانال ۰.۶۵ متر، ضخامت صفحه متخلخل ۰.۰۱ متر است. ضخامت تمام دیوارها ۰.۰۱ متر
است. جر یان داخل یک کانال متقارن است، بنابراین می توان از دو بعد از مدل برای ساده کردن مسئله استفاده کرد و در نتیجه
اهمیتی ندارد که در مدل خود اندازه عرض کانال را چقدر بگیریم و مقدار آن را ۰.۰۲ متر میگیریم.