شبیه سازی تبادل گرمایی بین چند سیال

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

در این تمرین ما یک تجزیه تحلیل حرارتی حالت پایدار را روی دو سیال و یک مبدل حرارتی که از جنس مس است انجام
خواهیم داد. تفاوت اصلی بین حالت پایدار و آنالیز حرارتی گذرا در این است که تحلیل حالت پایدار در دمای ثابت انجام می شود
در حالی که تحلیل حرارتی گذرا در دماهای مختلف انجام می شود.
مبدل حرارتی مسی برای انتقال حرارت بین هوا و آب استفاده می شود. هوای گرم با دمای ۴۵۰ درجه کلوین ) ۱۷۷ درجه
سانتیگراد( با دبی جرمی ۰.۱۵ کیلوگرم بر ثانیه مطابق شکل وارد یک مبدل حرارتی می شود. آب هم با دبی جرمی ۰.۱
کیلوگرم بر ثانی ه به داخل مبدل حرارت ی هدایت می شود. هدف از این تمرین بدست آوردن مشخصات دمایی در هر دو محیط
است.