انتقال برق بی سیم با فرکانس رادیویی و برداشت انرژی

۸۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

خلاصه
برداشت انرژی با فرکانس رادیویی ی ک موضوع تحقی قاتی با علاقه فزا ینده مرتبط با پای داری است
که می تواند جا یگزی نی امی دوارکننده برا ی منابع انرژی موجود باشد. برداشت انرژی RF آی ندهای
نویدبخش برای تول ید مقدار کمی نیرو ی الکتریکی برا ی راهاندازی مدارهای جز ئی در دستگاههای
الکترو نیکی دارای ارتباط بیسیم دارد. ای ن مقاله تمام فعال یتهایی را که برای طراحی ی ک سی ستم باند
پهن برای بازی ا بی انرژی باند پهن از منابع الکترومغناطی سی موجود در محیط انجام میشود، نشان
میدهد. ای ده اصلی توسعه حسگرها ی بی سیم بدون باتری است که بتوانند انرژی موجود را در پهنای
باند ذکر شده جذب کنند. انرژی امواج راد یویی مورد استفاده توسط دستگاه ها را می توان برداشت
کرد و برا ی عملکرد موثرتر و کارآمدتر استفاده کرد. این مقاله عملکرد برداشت انرژی را به روشی
کارآمد با استفاده از ی ک دوبرابرکننده ولتاژ ساده نشان میدهد. با تغییرات جز ئی، ما به ولتاژ خروجی
بالایی از انرژی RF جمع آوری شده دست یافتیم .